Etelä-Savon ruokaklusterin toiminta

Etelä-Savon ruokaklusteri tarjoaa alustan maakunnan ruoka-alan verkostoitumiselle ja yhteistyölle. Ruokaklusterin keskeisenä tehtävänä on toimia laaja-alaisesti maakunnan ruoka-alan kehittämisen tukena välittämällä uutta tietoa alasta, edistämällä innovaatioita ja yritysten kehittämistoimia. 

Ruokaklusterin tärkeänä tehtävänä on myös vuoropuhelu ruoka-alan sidosryhmien ja siihen liittyvien toimijoiden kanssa sekä Etelä-Savon ruoka-alan osaamisen ja näkyvyyden edistäminen kansallisesti sekä EU-kumppanuusverkostoissa.  

Jäsenilleen ruokaklusteri tarjoaa näkyvyyttä verkostoissa, tapahtumia, sekä yrityskohtaisia palveluita, joita parhaillaan suunnitellaan ja pilotoidaan kahdessa ruokaklusterin kehittämishankkeessa. 


Tiedonvälitys

Säännöllinen tiedottaminen

Säännöllisesti toimitettavassa Etelä- Savon ruoka-alan uutiskirjeessä tiedotetaan ajankohtaisista, Etelä-Savon maaseutua ja ruokasektoria koskettavista alueellisista, kansallisista tai kansainvälisistä asioista. Uutiskirje ilmestyy 8 kertaa vuodessa.  
Tilaa uutiskirje taina.harmoinen(at)xamk.fi

Tapahtumia ja verkostoitumista 

Etelä-Savon ruokaklusteri seuraa ruoka-alan kansainvälistä kehittymistä ja tulevaisuuden trendejä. Vuosittain järjestetään ajankohtaisesta aiheesta Ruokaketjun tulevaisuustärskyt -tilaisuus, joka kokoaa yhteen alan tutkimuksen, osaamisen ja yritystoiminnan. 
Yhteinen ruokapöytä -tilaisuudet tarjoavat maakunnan ruoka-alan toimijoille ja yrityksille mahdollisuuden tutustumiseen ja ymmärryksen lisäämiseen laaja-alaisesta ruoka-alasta.  

Kehittäminen ja tutkimus tutuksi

Kansainvälistyminen

Etelä-Savon ruokaklusteri pyrkii olemaan tietoinen ruoka-alan kehittämishankkeista maakunnallisesti ja valtakunnallisesti sekä kansainvälisten verkostojen kautta myös EU:n laajuisesti. Ekoneum ry:n kotisivuille kootaan Etelä-Savon ruoka-alalla käynnissä olevat kehittämistoimet, josta ne ovat nähtävissä kaikille toimijoille ja hankkeissa saadut tulokset myös kaikkien hyödynnettävissä. Tutustu hankkeisiin tästä

Etelä-Savon ruoka-alan tunnettuuden lisääminen kansainvälisesti on yksi ruokaklusterin keskeinen tehtävä. Ruokaklusteri osallistuu aktiivisesti Euroopan klusteriyhteistyöalustan (European Cluster Collaboration Platform) järjestämiin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja verkostotapaamisiin. Ruokaklusteri edistää yhteistyötä erityisesti Agri-Food –sektorin klustereiden kanssa. Kansainvälisistä klustereista tulleisiin yhteydenottoihin vastataan ja tarvittaessa ohjataan eteenpäin.  

yritysten kehittämisessä apuna

Asiantuntijat ja rahoitus 

Ruokaklusterin jäsenorganisaatiot edustavat ruoka-alan toimintaa pellolta pöytään ja niissä työskentelee laaja joukko asiantuntijoita. Ruokaklusterin kautta yrittäjät löytävät kulloiseenkin tarpeeseen sopivan asiantuntijan. 
Ruokaklusteri seuraa kehittämisen ja investointien rahoitushakuja ja välittää niistä tietoa kotisivuilla sekä uutis- ja jäsenkirjeissä. Yritysasiantuntijat auttavat myös rahoitusten hakemisessa. 

Tuotekehitysympäristöt

Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisessä apuna on kaksi tutkimus- ja tuotekehitysympäristöä. Etelä-Savon Koulutus Oy Esedun tiloissa on Leevi, jossa on mahdollista tehdä ruokatuotteiden kuivaamiseen, fermentointiin ja pakkaamiseen liittyvää tuotekehitystä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa RestoLab on palveluliiketoiminnan,ruokapalveluiden ja matkailun oppimis- ja kehittämisympäristö.

tukena klusterin jäsenille

Kehittämiskumppanuus 

Etelä-Savon ruokaklusteri edistää maakunnan ruoka-alan kehittämistä. Ruokaklusterin jäsenille tarjotaan osallistuvaa kehittämiskumppanuutta, jossa jäsenten on mahdollisuus osallistua halunsa mukaan klusterin edistämiin hankevalmisteluihin jo niiden ideointivaiheesta lähtien. 
Ruokaklusteri auttaa jäseniä hankeideoiden rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä sekä hankeaihiota edistävän konsortion valmistelussa kansallisiin ja kansainvälisiin hankehakuihin. 

Näkyvyys ruokaklusterin toiminnassa 

Etelä-Savon ruokaklusteri tarjoaa jäsenilleen näkyvyyttä Etelä-Savon ruokaklusterin -kotisivuilla sekä Euroopan klusteriyhteistyöalustalla (European Cluster Collaboration Platform). Näkyvyyden myötä on mahdollista verkostoitua omatoimisesti tai klusterin välittämänä kansallisesti ja kansainvälisesti. Klusterin jäsenillä on mahdollisuus saada ilmaiseksi näkyvyyttä Etelä-Savon ruokaklusterin järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Etelä-Savon ruokaklusteri myös markkinoi tarpeen mukaan yhteistyökumppaneita sekä heidän osaamistaan ja tarpeitaan tilaisuuksissa, joissa klusteri on mukana.  

Ohjauspalvelut 

Pilotoimme vuonna 2024 jäsenillemme Klusteriluotsi-ohjauspalvelua sopimuksen mukaan. Klusteriluotsi-palvelukonseptissa ruokaklusteri tarjoaa elintarvikealan toimijoille maksuttoman luottamuksellisen asiantuntija/verkostokartoituksen. Klusteriluotsaus käsittää 1-2 tuntia kestävän tapaamisen eikä velvoita yritystä jatkoon. Ohjauspalvelun tuloksena yritys saa räätälöidyn ehdotuksen käynnissä olevista hankkeista, kehittämistoimista ja asiantuntijoista, joiden avulla yrityksen on mahdollista kehittää toimintaansa ja saavuttaa parempia tuloksia. Luotsauspalvelu hyödyntää jo olemassa olevia resursseja ja palveluja sekä tehostaa niiden käyttöä kohtaantoa vahvistamalla.