Etelä-Savon ruoka-alan kehittämiseen yhteiseksi suunnaksi on laadittu kehittämisohjelma vuosille 2021-2027. Kehittämisohjelman visiona on vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka-ala. Kehittämisohjelman tavoitteet toimivat suuntana maakunnan ruoka-alan kehittämisessä ja ohjelman kehittämisteemat ja -kohteet ohjaavat siten myös Etelä-Savon ruokaklusterin toimintaa.

Kehittämisohjelmassa vuosille 2021-2027 asetettuun visioon Vastuulliseen, menestyvään ja muutosjoustavaan Etelä-Savon ruokaa-alaan päästään, kun vahvistetaan osaamista, vastataan yhteiskunnan haasteisiin muutosjoustavuudella ja vastuullisuudella sekä kehitetään ruoka-alalle uusia toimintamalleja. Eteläsavolaista luontoa ja paikallisuutta hyödynnetään ja löydetään niistä lisäarvoa sekä lisätään ruokaviestintää ja ruokakasvatusta.

Kehittämisohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain kokoontuvassa seurantaryhmässä, joka voi tarvittaessa tarkentaa tai muuttaa kehittämisohjelman tavoitteita.

Etelä-Savon ELY-keskus on laatinut maaseudun kehittämissuunnitelman vuosille 2023-2027. Maaseudulla tuotetaan ruoan raaka-aineet, joten maaseudun kehittämissuunnitelma on merkittävä suunnannäyttäjä Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisessä. Suunnitelmaan on koottu keskeisimmät suuntaviivat tuleville vuosille liittyen ruoantuotantoon ja maatalouteen, ympäristö- ja ilmastoasioihin sekä uudistuvaan maaseutuun. Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman toimenpiteissä on otettu huomioon laajasti ruoka-alan kehittämissuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet.

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmassa on kolme strategista kärkeä:

  1. Pellolta pöytään
  2. Kestävän asumisen ja talouden maakunta
  3. Yrittävä – kestävästi kehittyvä, lumovoimainen ja monipaikkainen Etelä-Savo.
Kuva Etelä-Savon alueellisen maaseudun kehttimissuunnitelman 2023-2027 kannesta. Kannessa kuva valko-ruskeista naudoista syömässä heinää.

Etelä-Savon Älykkään erikoistumisen strategia (ÄES) luottaa maakunnan tunnistettuihin vahvuuksiin – metsään, veteen, ruokaan, matkailuun ja hyvinvointiin. Ruokatuotannon kehittämisen vahvuuksina ovat kestävä ja vastuullinen ruoantuotanto, puhtaus, luomutuotanto, digitaalisuus (big datan hyödyntäminen) ja tuotannon korkeatasoisuus. Ruoka-alan kehittämisen tavoitteiksi Älykkään erikoistumisen strategiassa on asetettu puhtaan, turvallisen ja vastuullisen ruoantuotannon edistäminen, vähähiilisyyden edistäminen, korkean tason elintarvikkeiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä kansainvälisyys.

Läpileikkaavina kehittämisteemoina Älykkään erikoistumisen strategiassa ovat digitalisaatio, osaaminen, vihreä siirtymä ja vihreät ratkaisut sekä yrittäjyys, ekosysteemit ja klusterit. Klustereiden avulla edistetään Älykkään erikoistumisen strategiaa.

Tutustu Etelä-SavoN Ruoka-alan hankkeisiin